Obchodní podmínky

1. Definice

a) Společnost Deluxerie se sídlem ve Waalwijku, číslo obchodní komory 86595431, je v těchto všeobecných obchodních podmínkách označována jako prodávající.

b) Druhá strana prodávajícího je v těchto všeobecných obchodních podmínkách označována jako kupující.

c) Smluvními stranami jsou prodávající a kupující společně.

d) Smlouvou se rozumí kupní smlouva mezi stranami.

2. Platnost všeobecných obchodních podmínek

a) Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny nabídky, smlouvy a dodávky služeb nebo zboží prodávajícím nebo jeho jménem.

b) Odchylky od těchto obchodních podmínek jsou možné pouze tehdy, pokud se na nich strany výslovně písemně dohodnou.

3. Platba

a) Ceny výrobků se mohou měnit bez předchozího upozornění. 2. Prodávající má naprostou volnost při určování cen a slev služeb nebo produktů, které budou na stránkách nabízeny.

b) Mohou být účtovány dodatečné poplatky za dopravu, které jsou stanoveny a specifikovány v rámci poplatků za dopravu a dodání. (Více informací naleznete v části 6 těchto podmínek používání.) Uživatel je povinen tento poplatek uhradit vedle daní z objednaných produktů.

c) V případě cenových chyb nebo nesprávných informací o výrobku v důsledku tiskových nebo systémových chyb si společnost Deluxerie vyhrazuje právo zrušit objednávky s nesprávnými údaji bez dalších závazků vůči zákazníkovi, a to i po obdržení potvrzení objednávky nebo potvrzení o odeslání.

4. Nabídky, cenové nabídky a ceny

a) Nabídky jsou nezávazné, pokud není v nabídce uveden termín přijetí. Pokud není nabídka v této stanovené lhůtě přijata, nabídka zaniká.

b) Dodací lhůty v nabídkách jsou orientační a nezakládají nárok kupujícího na rozvázání smlouvy nebo náhradu škody v případě jejich překročení, pokud se strany výslovně písemně nedohodly jinak.

c) Nabídky a cenové nabídky se automaticky nevztahují na opakované objednávky. Strany se na tom musí výslovně písemně dohodnout.

d) Cena uvedená v nabídkách, cenových nabídkách a fakturách se skládá z kupní ceny včetně DPH a případných dalších státních odvodů.

5. Právo na odstoupení od smlouvy

a) Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy do 30 dnů od obdržení objednávky bez udání důvodu (právo na odstoupení od smlouvy). Lhůta začíná běžet od okamžiku, kdy spotřebitel obdrží (celou) objednávku.

b) Právo na odstoupení od smlouvy neexistuje, pokud jsou výrobky vyrobeny na míru podle jeho specifikací nebo mají krátkou dobu trvanlivosti.

c) Spotřebitel může využít formulář pro odstoupení od smlouvy u prodávajícího. Prodávající je povinen poskytnout jej kupujícímu neprodleně po jeho žádosti.

d) Během lhůty pro odstoupení od smlouvy bude spotřebitel s výrobkem a obalem zacházet opatrně. Výrobek vybalí nebo použije pouze v rozsahu nezbytném pro posouzení, zda výrobek vrátí se vším dodaným příslušenstvím a – je-li to rozumně možné – v původním přepravním obalu prodávajícímu v souladu s přiměřenými a jasnými pokyny.

6. Dodatky ke smlouvě

a) Pokud se v průběhu plnění smlouvy ukáže, že pro řádné provedení úkolu je třeba změnit nebo doplnit dílo, které má být provedeno, strany smlouvu odpovídajícím způsobem včas a po vzájemné konzultaci upraví.

b) Pokud se strany dohodnou, že dohoda bude změněna nebo doplněna, může to mít vliv na dobu dokončení plnění. Prodávající o tom bude kupujícího co nejdříve informovat.

c) Pokud má změna nebo doplnění smlouvy finanční a/nebo kvalitativní důsledky, prodávající o tom bude kupujícího předem písemně informovat.

d) Pokud se strany dohodly na pevné ceně, prodávající uvede, do jaké míry bude mít změna nebo doplnění smlouvy za následek překročení této ceny.

e) Na rozdíl od ustanovení třetího odstavce tohoto článku nemůže prodávající účtovat dodatečné náklady, pokud je změna nebo doplnění důsledkem okolností, které lze přičíst jemu.

7. Doručení a převod rizika

a) Jakmile kupující obdrží zakoupenou věc, přechází riziko z prodávajícího na kupujícího.

8. Výzkum, reklamace

a) Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout v okamžiku dodání, v každém případě však v co nejkratší lhůtě. Přitom by měl kupující zkoumat, zda kvalita a množství dodaného zboží odpovídá tomu, co si strany ujednaly, nebo alespoň zda kvalita a množství odpovídají požadavkům, které se na ně vztahují v běžném (obchodním) provozu.

b) Reklamace týkající se poškození, nedostatků nebo ztráty dodaného zboží musí kupující podat prodávajícímu písemně do 10 pracovních dnů ode dne dodání zboží.

c) Pokud je reklamace ve stanovené lhůtě uznána za oprávněnou, má prodávající právo zboží buď opravit, nebo znovu dodat, nebo dodávku zrušit a zaslat kupujícímu dobropis na tuto část kupní ceny.

d) Drobné a/nebo obvyklé odchylky a rozdíly v kvalitě, množství, velikosti nebo provedení nelze vůči prodávajícímu uplatnit.

e) Reklamace týkající se určitého výrobku nemají žádný vliv na jiné výrobky nebo díly patřící do stejné smlouvy.

f) Po zpracování zboží kupujícím již nebudou reklamace přijímány.

9. Vzorky a modely

a) Pokud byl kupujícímu předveden nebo poskytnut vzorek nebo model, má se za to, že byl poskytnut pouze orientačně, aniž by mu dodaný předmět musel odpovídat. Jinak je tomu v případě, že se strany výslovně dohodly, že předmět, který má být dodán, mu bude odpovídat.

b) V případě smluv týkajících se nemovitostí se má za to, že plocha nebo jiné rozměry a údaje jsou rovněž pouze orientační, aniž by jim dodaná věc musela odpovídat.

10. Doručení

a) Doručení se uskutečňuje “ze závodu / prodejny / skladu”. To znamená, že veškeré náklady nese kupující.

b) Kupující je povinen převzít zboží v okamžiku, kdy mu je prodávající dodá nebo nechá dodat, nebo v okamžiku, kdy je mu toto zboží zpřístupněno v souladu se smlouvou.

c) Odmítne-li kupující převzít zboží nebo zanedbá-li poskytnutí informací nebo pokynů, které jsou nezbytné pro dodání zboží, je prodávající oprávněn zboží uskladnit na náklady a riziko kupujícího.

d) Pokud je zboží dodáno, je prodávající oprávněn účtovat případné náklady na dodání.

e) Potřebuje-li prodávající pro plnění smlouvy informace od kupujícího, dodací lhůta začne běžet poté, co kupující tyto informace prodávajícímu zpřístupní.

f) Dodací lhůta uvedená prodávajícím je orientační. Nikdy se nejedná o konečný termín. Pokud dojde k překročení lhůty, musí kupující prodávajícího písemně upozornit na nesplnění povinnosti.

g) Prodávající je oprávněn dodat zboží po částech, pokud se strany písemně nedohodly jinak nebo pokud dílčí dodávka nemá samostatnou hodnotu. Prodávající je oprávněn tyto části fakturovat samostatně při dodání po částech.

11. Vyšší moc

a) Nemůže-li prodávající splnit, nesplní včas nebo řádně své povinnosti vyplývající ze smlouvy z důvodu vyšší moci, neodpovídá za škodu vzniklou kupujícímu.

b) Vyšší mocí smluvní strany v každém případě rozumějí okolnosti, které prodávající nemohl vzít v úvahu při uzavírání smlouvy a v jejichž důsledku nemůže kupující rozumně očekávat normální plnění smlouvy, jako je nemoc, válka nebo nebezpečí války, občanská válka a nepokoje, molestování, sabotáž, terorismus, výpadek proudu, povodeň, zemětřesení, požár, okupace podniku, stávky, vyloučení pracovníků, změny vládních opatření, dopravní možnosti a jiné poruchy v činnosti prodávajícího.

c) Dále strany vyšší mocí rozumí okolnost, že dodavatelské společnosti, na nichž je prodávající závislý při plnění smlouvy, neplní smluvní závazky vůči prodávajícímu, pokud za to prodávající nemůže.

d) Pokud nastane výše uvedená situace, v jejímž důsledku prodávající není schopen plnit své závazky vůči kupujícímu, pak se tyto závazky pozastavují po dobu, kdy prodávající není schopen plnit svůj závazek. Pokud situace uvedená v předchozí větě trvala 30 kalendářních dnů, mají strany právo smlouvu písemně zcela nebo zčásti vypovědět.

e) Pokud vyšší moc trvá déle než tři měsíce, má kupující právo vypovědět smlouvu s okamžitou platností.

Rozvázání smlouvy je možné pouze doporučeným dopisem.

12. Převod práv

a) Práva strany vyplývající z této smlouvy nelze převést bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Toto ustanovení platí jako doložka s majetkoprávním účinkem podle článku 3:83 druhého odstavce nizozemského občanského zákoníku.

13. Výhrada vlastnictví a zadržovací právo

a) Zboží přítomné u prodávajícího a dodané zboží a jeho části zůstávají ve vlastnictví prodávajícího, dokud kupující nezaplatí celou dohodnutou cenu. Do té doby může prodávající uplatnit výhradu vlastnictví a vzít si zboží zpět.

b) Pokud nejsou zaplaceny dohodnuté částky, které mají být zaplaceny předem, nebo nejsou zaplaceny včas, má prodávající právo pozastavit práce, dokud není zaplacena dohodnutá část. Pak dochází k věřitelově prodlení. V takovém případě nelze vůči prodávajícímu uplatnit nárok na pozdní dodání.

c) Prodávající není oprávněn zboží s výhradou vlastnictví zastavit ani jinak zatížit.

d) Prodávající se zavazuje pojistit zboží dodané kupujícímu s výhradou vlastnictví a udržovat je pojištěné proti požáru, výbuchu a poškození vodou, jakož i proti krádeži a na první požádání poskytnout pojistnou smlouvu k nahlédnutí.

e) Pokud zboží ještě nebylo dodáno, ale nebyla zaplacena dohodnutá záloha nebo cena v souladu se smlouvou, má prodávající právo zadržet zboží. Zboží pak nebude dodáno, dokud kupující nezaplatí v plné výši a v souladu s dohodou.

f) V případě likvidace, platební neschopnosti nebo pozastavení plateb kupujícího jsou závazky kupujícího okamžitě splatné.

14. Odpovědnost

a) Jakákoli odpovědnost za škodu vzniklou při plnění smlouvy nebo v souvislosti s ním je vždy omezena částkou, která je v daném případě vyplacena z uzavřeného pojištění odpovědnosti (pojištění odpovědnosti). Tato částka se zvyšuje o výši spoluúčasti podle příslušné pojistné smlouvy.

b) Odpovědnost prodávajícího za škodu způsobenou úmyslně nebo z vědomé nedbalosti prodávajícího nebo jeho vedoucích podřízených není vyloučena.

15. Povinnost reklamovat

a) Kupující je povinen neprodleně nahlásit prodávajícímu reklamaci provedené práce. Reklamace obsahuje co nejpodrobnější popis nedostatku tak, aby prodávající mohl adekvátně reagovat.

b) Je-li reklamace oprávněná, je prodávající povinen zboží opravit a případně vyměnit.

16. Rozhodné právo a příslušný soud

a) Na každou smlouvu mezi stranami se vztahuje výhradně nizozemské právo.

b) Výlučnou příslušnost k projednávání sporů mezi stranami má nizozemský soud v obvodu, kde má společnost Deluxerie sídlo / provozuje praxi / má kancelář, pokud zákon nestanoví jinak.

c) Použitelnost Vídeňské úmluvy o prodeji zboží je vyloučena.

d) Pokud je jedno nebo více ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek v soudním řízení považováno za nepřiměřeně zatěžující, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti v plném rozsahu.